Regulamin sklepu


REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO
ADRIANMIGDALART

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego adrianmigdalart działającego pod adresem: www.adrianmigdalart.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. Produkty oferowane i sprzedawane przez Sprzedawcę są wytworzone przez Sprzedawcę.
 • Sklep internetowy adrianmigdalart, dostępny pod adresem internetowym www.adrianmigdalart.pl, prowadzony jest przez Adriana Migdała prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ADRIAN MIGDAŁ, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7352857105, REGON: 122824488. Siedziba i adres wykonywania działalności, adres do korespondencji: ul. Flisacka 6, 34-443 Sromowce Niżne, adres poczty elektronicznej: xadrianmigdal@gmail.com, numer telefonu: 503649945.
 • Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego adrianmigdalart. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego adrianmigdalart.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym adrianmigdalart jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie oraz w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu internetowego adrianmigdalart, która zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, podstawy, cele zakres przetwarzania danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą, informacje w zakresie stosowania plików Cookies.
 • Korzystanie ze Sklepu internetowego adrianmigdalart oraz dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

II. DEFINICJE

 • Sprzedawca – osoba fizyczna (Adrian Migdał) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADRIAN MIGDAŁ, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7352857105, REGON 122824488, adres: ul. Flisacka 6, 34-443 Sromowce Niżne.
 • Administrator: osoba fizyczna Adrian Migdał prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADRIAN MIGDAŁ, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7352857105, REGON 122824488, adres: ul. Flisacka 6, 34-443 Sromowce Niżne, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą produktu/produktów oferowanych w sklepie internetowym adrianmigdalart.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.adrianmigdalart.pl.
  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego adrianmigdalart.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu /Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje
  o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie internetowym, oznaczone loginem i hasłem podanym przez Klienta.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym adrianmigdalart, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym adrianmigdalart umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu/Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, z możliwością ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt/Towar lub Produkty/ Towary – dostępna w Sklepie i oferowana przez Sprzedawcę rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wytworzona przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego adrianmigdalart. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • Cena - należy przez to rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Produktu. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
 • Dostawca – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny.
 • Koszt dostarczenia towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu/Towaru do Klienta.
  Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zmianami).
 • Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami).
  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).


III. KONTAKT ZE SKLEPEM

 • Adres Sprzedawcy: ul. Flisacka 6, 34-443 Sromowce Niżne.
 • Adres e-mail Sprzedawcy: xadrianmigdal@gmail.com
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 503649945
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 58 8817 0000 2001 0060 6811 0001
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu i numeru telefonu podanego
  w niniejszym Regulaminie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 10.00 – 18.00.


IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Opera
   w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0 i wyższej,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików Cookies,
  • zainstalowany program FlashPlayer, Javascript.


V. INFORMACJE OGÓLNE

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 • Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia oraz
  w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

VI. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 • Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres dostawy: ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej/e-mail, ponadto - jeżeli żąda wystawienia faktury VAT - dane wymagane do wystawienia faktury VAT, w szczególności nazwa przedsiębiorcy(firma) i numer NIP.
 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta
  w Formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto (rezygnacja z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany
  w niniejszym Regulaminie.

VII. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 • Zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym adrianmigdalart.pl.
 • W celu złożenia Zamówienia należy:
  • zalogować się do Sklepu (nie jest to niezbędne), wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
  • skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji, jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli klient chce otrzymać fakturę,
  • dostawa produktu jest odpłatna, koszty dostawy pokrywa Klient, o kosztach dostawy Klient jest informowany na stronie sklepu internetowego adrianmigdalart w zakładce koszty dostawy, oraz w podczas składania zamówienia w Formularzu zamówienia. Odbiór osobisty przez Klienta jest bezpłatny,
  • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę-zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany do Klienta w wiadomości e-mail,
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem, iż szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach sklepu
   w zakładce o sposobach płatności i dostawy,
  • Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży - która zawarta jest w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę i oświadczenia o przystąpieniu do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

VIII. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Flisacka 6, 34-443 Sromowce Niżne.
 • Należność za Produkt oraz koszt dostarczenia produktu mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przy odbiorze – gotówką przy odbiorze przesyłki,
  • Płatność za pobraniem – gotówką przy odbiorze przesyłki,
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 58 8817 0000 2001 0060 6811 0001,
  • Płatność elektroniczna,
  • Płatność kartą płatniczą,
  • Płatność za pośrednictwem systemu eCard.
 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu w zakładce o sposobach płatności i dostawy, tj.:
  • Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na Poczcie Polskiej lub w dowolnym Banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, rozpocznie się realizacja zamówienia,
  • Płatność elektroniczna - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W Sklepie wykorzystujemy system płatności eCard, do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko
   i bezpiecznie – wybierasz swój Bank i dokonujesz opłaty,
  • System eCard obsługuje bezpieczne transakcje:
   • karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
   • ePrzelewy - lista obsługiwanych obecnie Banków dostępna jest po wyborze tej formy płatności na etapie zamówienia,
   • inne - Płacę gotówką z Unikasą, Wydrukuj i Zapłać.
 • W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko albo firmę Klienta oraz numer Zamówienia wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.
 • W przypadku płatności gotówką - przy odbiorze przesyłki, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zablokowania tej opcji Klientowi, który nie odebrał jednej przesyłki z zamówieniem złożonym na dane osobowe Klienta.
 • Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Produktu utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Produkt/Produkty oraz kosztów dostarczenia Produktu/Produktów.

IX. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU

 • Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca poinformuje o takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 • Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkt/Produkty bez wad.
 • W przypadku gdy opakowanie dostarczanej Klientowi przesyłki jest uszkodzone lub nosi ślady otwarcia przez osoby trzecie Klient ma prawo odmówić przyjęcia Produktu. W powyższej sytuacji Klient może zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu stwierdzającego przyczynę odmowy przyjęcia przesyłki i proszony jest o niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy o zaistnieniu takiego zdarzenia.
 • Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 • Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Produktu przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy. Odbiór zamówionego Produktu możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną na piśmie, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną.
 • Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami
  w granicach Unii Europejskiej.


X. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

 • Klientami uprawnionymi do składania Zamówień w Sklepie na Produkty są Klienci:
  • posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
  • nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu.
 • Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
  • Wypełnienie w prawidłowy sposób Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (podania wymaganych w Formularzu danych osobowych oraz ustalenia przez Klienta jego loginu oraz hasła),
  • Dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta,
  • Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego na stronie sklepu swojego loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji. Login i hasło Klienta ma charakter poufny.
 • Klient, który posiada status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt przez wybór przycisku „Zamawiam i płacę – zamówienie z obowiązkiem zapłaty ”.
 • Klient, który nie posiada statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym do koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na produkt poprzez wybór przycisku - „Zamawiam i płacę - zamówienie
  z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 • W zamówieniu Klient powinien wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT, w szczególności nazwę/firmę Klienta oraz numer NIP.
 • Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji, o czym informuje Klienta w wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia adres e-mail.

 

XI. PREZENTACJA TOWARÓW

 • Wszystkie zamieszczone na stronie Sklepu zdjęcia zostały wykorzystane w celu prezentacji Produktów Sprzedawcy i stanowią one własność Sprzedawcy oraz podlegają ochronie prawnej.
 • Dostępność Produktów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
  z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Sprzedawca zastrzega możliwość niedostępności Produktów we wskazanej przez Klienta kolorystyce, rozmiarze i ilości.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Produktów oferowanych
  w Sklepie.
 • Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

XII. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres wiadomość e-mail
  z podsumowaniem zamówienia oraz z informacją o zarejestrowaniu zamówienia w Sklepie.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 • W ciągu 1 dnia roboczego od dokonania płatności za Towar, Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia jego Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
 • Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
  • złożonego na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu zamówienia,
  • złożonego z naruszeniem niniejszego Regulaminu,
  • braku dostępności Produktu objętego Zamówieniem,
  • braku wpłaty w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia.
 • Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach 10.00-18.00.
 • Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży Produktu, to jest:
  • paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia
   oraz
  • informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 • Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 1 roku od daty zawarcia każdej z umów. Treść umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie
  z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania
  w systemie informatycznym określonym w Regulaminie.
 • Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.


XIII. ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU –
PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient dokonujący zakupu na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo do zwrotu Produktu/Towaru bez podania przyczyny. Z zastrzeżeniem pkt. 9, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Produkt/Towar lub Produkty/Towary (odstąpić od umowy sprzedaży) bez podania przyczyny składając oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu/Towaru zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta.
 • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy
  z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania przez niego Produktu/Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy w tym trybie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu/Towaru lub Produktów/Towarów Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu/Towaru.
 • Bieg terminu określonego w pkt. 3 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 • W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
  w częściach, termin wskazany w pkt. 3 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu/Towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym Produktem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt. 1 Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu/Towaru wraz z Formularzem zwrotu [Formularz zwrotu- link, również doręczony wraz
  z Produktem- ma charakter pomocniczy dla Klienta] do Sprzedawcy na adres: Adrian Migdał,
  Flisacka 6, 34-443 Sromowce Niżne, woj. Małopolskie.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/Towaru.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy przesyłki zawierającej zwracany Produkt/Towar.
 • Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie Formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sklepu: link.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu/Towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta Produktem/Towarem należy poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów/Towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez przesłanie na adres : xadrianmigdal@gmail.com  maila
  z oświadczeniem o odstąpieniu, podaniem imienia, nazwiska, numeru zamówienia oraz informacją, jakie produkty Klient zwraca). Dokonanie zwrotu możliwe jest poprzez wypełnienie Formularza zwrotu  zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów, ale nie jest to obowiązkowe.
 • Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie. W przypadku wysyłki zwracanego towaru należy dokładnie zabezpieczyć paczkę, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 zł.
 • Zwrot dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów
  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny Klient złoży inną dyspozycję, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta/Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Skutkiem odstąpienia od Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość jest to, iż Umowę uważa się za niezawartą.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne
i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji
o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji
o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]
[5]
[6]

Instrukcja wypełniania:
[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:
w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”;
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży,
umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno:
„w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;
w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo
w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.
[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.
[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.
[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) proszę wpisać:
– „Odbierzemy rzecz”; lub
– „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy,
w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie,
a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;
b) proszę wpisać:
– „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;
– „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;
– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy,
a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub
– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz
c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.
[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej,
w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.


XIV. REKLAMACJA TOWARU

 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji
  w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 • Zgłoszenie reklamacji Produktu powinno zostać przesłane:
  • na adres: Adrian Migdał,Flisacka 6, 34-443 Sromowce Niżne, woj. Małopolskie
   lub
  • na adres e-mail:  xadrianmigdal@gmail.com
 • Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie Formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu: link.
 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Produktu/Towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną, pod rygorem uznania żądania Klienta za uzasadnione.
 • Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktu/Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 • W celu zgłoszenia reklamacji należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie Formularza reklamacji  dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego link.
 • Wypełniony Formularz bądź też oświadczenie o składanej reklamacji należy wydrukowane i podpisanie przesłać na adres Sklepu. W przypadku braku możliwości wydrukowania należy przesłać wypełniony formularz na adres e-mail: xadrianmigdal@gmail.com
 • Reklamowany Produkt/Towar wraz z wypełnionym Formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem
  o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres: ul. Flisacka 6, 34-443 Sromowce Niżne.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszonej przez Klienta reklamacji Produktu/Towarów. O decyzji zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.
 • Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów/Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Pomocne strony to: (http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php).


XV. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych lub marketingowych.
 • Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych lub marketingowych.
  Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a), lit. b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych powyżej.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta
  w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych lub marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 • Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji i rozpatrywania reklamacji w Sklepie. Są one przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 2 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 2 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 • Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (a przed dniem 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XVI. DANE KONTAKTOWE

 • We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie internetowym Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  • pocztą pod adresem: Adrian Migdał, Flisacka 6, 34-443 Sromowce Niżne.
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 503649945,
  • za pośrednictwem e-mail: xadrianmigdal@gmail.com.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 • Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.
 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.ADRIANMIGDALART.PL
ORAZ PILIKI COOKIES

Niniejsza strona internetowa („www.adrianmigdalart.pl”) jest obsługiwana przez osobę fizyczną Adrian Migdał prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ADRIAN MIGDAŁ, wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP: 7352857105, REGON: 122824488, adres: ul. Flisacka 6, 34-443 Sromowce Niżne („Administrator”).

Administrator - administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Adrian Migdał, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7352857105, REGON: 122824488, adres: ul. Flisacka 6, 34-443 Sromowce Niżne, który świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
Cookies -oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.adrianmigdalart.pl.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Klienta/Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z usług poprzez serwis www.adrianmigdalart.pl oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta/Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Administratorowi danych opracowane zostały przez Administratora wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Klienci/Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, m.in. mogą częściowo ograniczyć albo całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie pliki Cookies zostaną zapisane
w pamięci Urządzeń.  Zmiana ustawień plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu, m.in.
w sklepie internetowym niemożliwym może okazać się przejście procedury zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia. 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta/Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis www.adrianmigdalart.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach/Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia informacje oraz poprzez gromadzenie plików “Cookies” (Polityka plików “Cookies”).

Serwis www.adrianmigdalart.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. Dane podane
w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji Formularza rejestracji lub Formularza zamówienia, w szczególności w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie www.adrianmigdalart.pl nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego Administratora. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować
w sposób widoczny i zrozumiały.

Należy przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z serwisu www.adrianmigdalart.pl.
Korzystając z serwisu www.adrianmigdalart.pl potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków niezależnie czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w serwisie Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy uwag oraz w przypadku wniosków dotyczących niniejszej Polityki ochrony prywatności, plików Cookies, proszę o skontaktowanie się z Administratorem pod następującym adresem e-mail: xadrianmigdal@gmail.com.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem Serwisu.

Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem
z Serwisu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
a także na podstawie zgody Użytkownika - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowych, poprzez ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika,
a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny z przepisami prawa.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uprzednio przed wejściem w życie ww. Rozporządzenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

*Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
Administrator wykorzystuje Cookies w celach konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; analiz, badań, audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

KLAUZULA Z WYKONANIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
PRZEZ SKLEP INTERNETOWY
ADRIANMIGDALART

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu internetowego www.adrianmigdalart.pl jest: Adrian Migdał, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7352857105, REGON: 122824488, adres:
ul. Flisacka 6, 34-443 Sromowce Niżne, który świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Administrator”). 

Administrator informuje, że:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta  - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym
w celach handlowych lub marketingowych. 
Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie internetowym
i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 2 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 2 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(a przed 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie internetowym oraz dokonywanie transakcji. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych lub marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody. Dane osobowe pozostawione w serwisie www.adrianmigdalart.pl nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl